Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

      

W dniu 5 listopada 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice, na którym komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z Pracy Rady Gminy Leśniowice za okres kadencji 2006 – 2010 r. oraz wypracowała swoje sprawozdanie z pracy za lata 2006 – 2010. Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:

a)  przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśniowice
na lata 2010 – 2032
b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na terenie Gminy Leśniowice na rok 2011;
c)  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych nas rok 2011
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2011.

Komisja zapoznała się również z wnioskiem Wójta Gminy Leśniowice o odstąpieniu podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 r. oraz wnioskiem o odstąpieniu podjęcia chwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Komisja Gospodarcza postanowiła przychylić się pozytywnie do wniosku Wójta.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>