Strona Główna>>>

 

XXX Sesja Rady Gminy Leśniowice

 
      


W dniu 15 września 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXX obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli: Pani Elżbieta Piebiak Kierownik Chełmskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych.

Podczas obrad Kierownik Chełmskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedłożyła Informację o stanie środowiska na obszarze powiatu chełmskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice.

W dalszej części sesji przedłożone zostały: Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r., Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 oraz Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 r.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:


a) zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.,
b) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
c) udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin,
d) konsultacji programów zdrowotnych oraz ustalenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego    w latach 2010-2015,
e) uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”,
f) zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kumów Plebański na lata 2010 - 2017",
g) zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sielec na lata 2010 – 2017"
h) zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Leśniowice na lata 2010 – 2017",
i) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśniowice,
j) w sprawie zawarcia porozumień partnerskich w celu realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 104972L Horodysko - Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011",
k) zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2011 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104972L Horodysko - Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00",
l) przystąpienia Gminy Leśniowice do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacji powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L",
m) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice w zakresie realizacji zadania pn.”Remont drogi gminnej nr 105028 Ostrów Kolonia – Horodysko od km 0+000 do km 1+850”,
n) zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonych w miejscowości Kumów Majoracki.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>